Skip to main content

Privacybeleid

De Bossenhoek, gevestigd aan Bossenhoekweg 2
5825 HA Overloon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.debossenhoek.nl
Bossenhoekweg 2
5825 HA Overloon
0478641264

M. Verhoeven is de Functionaris Gegevensbescherming van De Bossenhoek, zij is te bereiken via info@debossenhoek.nl

Persoonsgegevens
De Bossenhoek verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken we niet.
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

De Bossenhoek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • De Bossenhoek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Bossenhoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang gegevens bewaard blijven
De Bossenhoek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens

  • Personalia alleen de nodige, bewaard 2 jaar, reden: contact leggen
  • Adres bewaard 2 jaar, reden: contact leggen zonodig bezoek of bezorgen
  • Noodzakelijke medische gegevens bewaard 2 jaar, reden: noodzakelijk voor de behandeling bv allergieen

De Bossenhoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Bossenhoek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Bossenhoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@debossenhoek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Autoriteit persoonsgegevens
De Bossenhoek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Bossenhoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@debossenhoek.nl

04-08-2020